Privacy Statement

Mei 2018

Talenteon verwerkt persoonsgegevens vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid. Talenteon heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy onderschreven. Hierin is vastgelegd dat Talenteon een ‘verwerker’ is, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Deze rolverdeling passen wij bijvoorbeeld toe binnen Aprendis. Daardoor hebben en houden verwerkingsverantwoordelijken, zoals onderwijsinstellingen, zeggenschap over de gegevens die binnen onze werk-/leeromgevingen worden verwerkt. Leerresultaten worden hierdoor uitsluitend voor onderwijsdoeleinden verwerkt. Talenteon neemt privacy zeer serieus en bewaakt voortdurend de door haar getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo verzekeren wij dat onbevoegden geen toegang tot persoonsgegevens verkrijgen.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de websites en diensten van Talenteon. Door gebruik te maken van de websites en diensten van Talenteon wordt akkoord gegaan met het gebruik van (persoons-)gegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement.

1. Informatie die Talenteon verzamelt, bewaart en gebruikt

 1. Via onze informatieve bedrijf- en producten websites
  • Talenteon verzamelt anonieme surf-informatie van bezoekers van een Talenteon website teneinde de werking van de website te controleren en te verbeteren.
  • Bezoekers van een Talenteon website kunnen via een contactformulier een vraag insturen. In dat geval worden contactgegevens gevraagd om de vraag te kunnen beantwoorden.
 2. Via onze werk-/leeromgevingen Aprendis, Leerpro, etc.
  Talenteon bewaart persoonsgegevens van aangemelde/aangeleverde gebruikers, zoals naam: e-mailadres, geslacht, loginnaam en wachtwoord ten behoeve van het identificeren, autoriseren en beveiligen van de gegevens van gebruikers.
 3. Talenteon bewaart, door gebruikers ingevoerde, antwoorden op opdrachten en lessen ten behoeve van het leerproces van de gebruiker. In de meeste gevallen zijn de antwoorden van gebruikers inzichtelijk voor, daartoe geautoriseerde, medewerkers van de verantwoordelijke (onderwijs-) instelling.

2. Informatie delen met derden

 1. Talenteon deelt geen informatie met derden tenzij het toegankelijk maken, verwerken, opslaan of openbaar maken van zulke gegevens vereist is om:
  • van toepassing zijnde wettelijke regels na te leven of om te voldoen aan een gerechtvaardigd verzoek van politie, justitie of een andere daartoe bevoegde instantie;
  • fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of op andere wijze aan te pakken of;
  • de rechten, het eigendom en/of de veiligheid van Talenteon en/of gebruikers te beschermen.
  • Talenteon zulke gegevens aan haar dochtermaatschappijen, verbonden ondernemingen of een andere onderneming of persoon moet geven om de persoonsgegevens namens haar te verwerken. In dat geval vereist Talenteon dat deze partij ermee akkoord gaat deze gegevens te verwerken in overeenstemming met haar instructies en in naleving van dit Privacy Statement en andere maatregelen welke vereist zijn voor vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens.

3. Wijzigen, verwijderen en bewaartermijnen van informatie

 1. De gebruiker kan na inloggen op een werk- of leeromgeving zijn of haar gegevens inzien en wijzigen.
 2. De gebruiker kan zijn of haar account inclusief antwoorden op lessen en opdrachten laten verwijderen door contact op te nemen met Talenteon.
 3. Een ongebruikt gebruikersaccount wordt 1 jaar na het laatste gebruik afgesloten en onherroepelijk verwijderd. De gebruiker wordt hierover ruim van tevoren op de hoogte gesteld via e-mail.
 4. Accountgegevens en antwoorden van gebruikers worden 3 maanden na beëindiging van de gebruikersovereenkomst, onherroepelijk verwijderd.
 5. Op verzoek zal Talenteon gebruikers informeren over de verzamelde (persoons-)gegevens. Talenteon mag het inwilligen van zulke verzoeken weigeren als ze op onredelijke wijze worden herhaald of systematisch zijn, buitengewone technische inspanning vereisen, de privacy van andere gebruikers in gevaar brengt of als ze praktisch onuitvoerbaar zijn. Deze dienst is gratis, behalve wanneer het uitvoeren van deze dienst een buitengewone inspanning vereist.

4. Beveiliging

 1. Talenteon monitort actief op inbreuken op de beveiligingsmaatregelen.
 2. Talenteon maakt gebruik van de SSL-encryptie technologie (Secure Socket Layer Technology) om de veiligheid en privacy van de uitwisseling van (persoons-)gegevens te garanderen. SSL authenticatie en encryptie (versleuteling) zijn naar de huidige stand van de beveiligingsmogelijkheden geaccepteerde technieken om te voorkomen dat persoonsgegevens door een derde partij kunnen worden onderschept.
 3. Gebruikersaccounts zijn alleen toegankelijk door middel van een unieke loginnaam en een wachtwoord. Deze wachtwoorden worden middels een 1-richting versleuteling opgeslagen. Gebruikers wordt gevraagd om het initiële wachtwoord aan te passen.

5. Algemene Verordening Gegevensbescherming

 1. De verwerking van (persoons-)gegevens is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6. Wijziging Privacy Statement

 1. Talenteon kan van tijd tot tijd haar Privacy Statement aanpassen. Het aangepaste Privacy Statement is van toepassing zodra deze gepubliceerd is op een website van Talenteon.

Contact

Voor vragen over het Privacy Statement van Talenteon, kun je contact opnemen via contact@talenteon.nl, of via telefoonnummer 085-301 20 41.